top of page

Осы Құпиялық саясатының мақсаты www.shopwithlove.net Веб-сайттың («Сайт») жұмыс істеуі кезінде Сайт пайдаланушылары/мүшелері/келушілері («Дерек иесі») Компаниямен бөлісетін жеке деректерді пайдалануына қатысты шарттар мен талаптарды анықтау Иесінің Сайтты пайдалануы.

 

 

Деректер иесі осы Құпиялық саясатында өзінің жеке деректерін өңдеу туралы хабардар етілгенін және оның жеке деректерін осы құжатта көрсетілгендей пайдалануға келісім беретінін мәлімдейді.

 

 

Қандай деректер өңделеді?

Осы тақырыпта Компания өңдейтін және Дербес деректерді қорғау туралы заңға сәйкес қарастырылатын дербес деректер келтірілген. Егер басқаша нақты айтылмаса, осы Құпиялық саясатында берілген шарттар мен шарттар аясындағы «жеке деректер» термині төменде тізімделген ақпаратты қамтиды.

 

 

Байланыс нысаны – Тақырып/себеп

Байланыс нысаны – Байланыс ақпараты

Аты мен тегі

Электрондық поштаның адресі

Телефон

Байланыс нысаны – сұрау мәтіні

Жұмысқа өтініш формасы – Толық

Дербес деректерді қорғау туралы заңның 3 және 7-баптарына сәйкес қайтымсыз анонимделген деректер аталған заңның ережелеріне сәйкес дербес деректер ретінде қабылданбайды және осы деректермен байланысты өңдеу әрекеттері осы Құпиялық саясатының ережелері.

 

 

Деректерге кім қол жеткізе алады?

Компания Деректер иесінің жеке деректерін және осы жеке деректерді пайдалану арқылы алынған жаңа деректерді өзінің іскерлік серіктестеріне, акционерлеріне, жеткізушілеріне, Қоғамның лауазымды тұлғаларына және Топ компанияларына осындай қызметтерді көрсету мақсатымен шектелген деректер иесіне береді. осы Құпиялылық саясатында көрсетілген мақсаттарға қол жеткізуге болады.

 

 

Компания бұл ақпаратты деректер иесінің тәжірибесін жақсарту (соның ішінде жақсарту және жекелендіру), деректер иесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жалған немесе рұқсатсыз пайдалануды анықтау, операциялық бағалауды тексеру, сайт қызметтеріне қатысты қателерді жою және кез келген нәтижеге қол жеткізу үшін пайдаланады. Бұл құпиялылық саясатында көрсетілген мақсаттар.Оны аутсорсингтік қызмет жеткізушілері, хостинг қызметтерін жеткізушілері, заң фирмалары, зерттеу компаниялары және қоңырау орталықтары, соның ішінде SMS жіберетіндер сияқты үшінші тараптармен бөлісуге болады.

 

 

Деректер иесі аталған үшінші тұлғалар Дерек иесінің жеке деректерін жоғарыда көрсетілген мақсаттармен шектелген бүкіл әлем бойынша өз серверлерінде сақтай алатынын және оған алдын ала келісім беретінін қабылдайды.

 

 

Деректерге қол жеткізу құқығы және түзету сұраулары туралы

 

 

Компанияға өтініш беру арқылы Деректер иесі:

 

 

Жеке деректер өңделген немесе өңделмегенін білу,

Жеке деректер өңделген жағдайда ақпаратты сұрау,

Дербес деректерді өңдеу мақсатын және олардың мақсаты бойынша пайдаланылғанын білу,

Жеке деректер елде немесе шетелде берілетін үшінші тұлғаларды білу,

Жеке деректер толық емес немесе дұрыс өңделмеген болса, оларды түзетуді талап ету,

Тиісті заңнамада көзделген шарттар шеңберінде дербес деректерді жоюды немесе жоюды талап ету,

Тиісті заңнамаға сәйкес жүргізілген түзету, жою және жою операциялары туралы дербес деректер берілген үшінші тұлғаларға хабарлауды талап ету,

Өңделген деректерді тек автоматты жүйелер арқылы талдау арқылы жеке тұлға үшін қолайсыз нәтиженің пайда болуына қарсылық білдіре отырып,

Олар жеке деректерді заңсыз өңдеу салдарынан зиян шексе, залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

 

 

Дербес деректерге қатысты құқықтарды жүзеге асыру үшін «Деректерді бақылаушыға жеке деректер иесі жасайтын өтініштер нысанын» пайдалануға болады. Осыған байланысты берілген өтініштерге ең кешіктірмей 30 (отыз) күн ішінде жауап беріледі. Заңды құқықтарды пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін www.shopwithlove.netОған   мекенжайындағы "Жеке деректер иелерінің құқықтары" деп аталатын Comfort Home Жеке деректерді қорғау бөлімінен қол жеткізе аласыз.

 

 

Деректер иесі осы Құпиялылық саясатына жататын ақпараттың толық, нақты және өзекті екендігіне және осы ақпаратта қандай да бір өзгерістер болған жағдайда оны дереу жаңартып отыруына міндеттенеді. Деректер иесі өзекті ақпаратты ұсынбаған жағдайда Компания ешқандай жауапкершілік көтермейді.

 

 

Деректер иесі, егер ол компанияның кез келген жеке деректерін пайдаланбауға әкелетін сұрау салса, Сайт жұмысынан толық пайда ала алмайтынын қабылдайды және осыған байланысты туындайтын кез келген жауапкершілікті мәлімдейді. контекст оған тиесілі болады.

 

 

Жеке деректерді сақтау мерзімі

Компания Деректер иесі ұсынған жеке деректерді жоғарыда көрсетілген өңдеу мақсаттары үшін қажетті кезең ішінде сақтайды.

 

 

Сонымен қатар, Компания мен Деректер иесінің арасында туындауы мүмкін кез келген дау туындаған жағдайда, Қоғам қажетті ақпаратты қамтамасыз ету үшін шектеулі уақыт кезеңіне және тиісті заңнамаға сәйкес анықталған шектеу мерзімдеріне дейін сақтай алады. дау шегіндегі қорғаныс.

 

 

Деректерді қорғауға қатысты сақтық шаралары мен міндеттемелер

Компания тиісті заңнамада немесе осы Құпиялылық саясатында көрсетілген жағдайларда,

 

 

Жеке деректер заңсыз өңделмейді,

жеке деректерге заңсыз қол жеткізуді болдырмау және

Жеке деректерді сақтау

қауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз ету үшін қажетті техникалық және әкімшілік шараларды қабылдауға және қажетті тексерулер жүргізуге міндеттенеді.

Компания осы Құпиялық саясатының және Жеке деректерді қорғау туралы заңның ережелеріне қайшы, Деректер иесі туралы алынған жеке деректерді басқа ешкімге жария ете алмайды және оны өңдеуден басқа мақсаттарда пайдалана алмайды.

 

 

Егер сайтта басқа қолданбаларға сілтемелер берілсе, Компания құпиялылық саясаты мен қолданбалардың мазмұны үшін жауапкершілік көтермейді.

 

 

Құпиялық саясатындағы өзгерістер

Компания осы Құпиялық саясатының ережелерін кез келген уақытта өзгерте алады. Жаңартылған Құпиялық саясаты кез келген әдіс арқылы Деректер иесіне ұсынылған күннен бастап күшіне енеді.

bottom of page