top of page
облака

საქონლის მიწოდებისა და შეძენის შესახებ:

•მიწოდება 2-4 დღეში

•იგზავნება PTT და Aras Cargo ფოსტით

• არის ცვლილება, ანაზღაურება არ არის

•თითოეულ შეკვეთაში შედის საჩუქარი

                                                           მიწოდების და დაბრუნების კონტრაქტი 

მუხლი 1- გამყიდველი 

სათაური: კომფორტი სახლი. ამიერიდან SELLER  აღნიშნული იქნება როგორც. 

მისამართი: Kadıpaşa Mah., 07400 Alanya/Antalya

ელფოსტა: comforthome@shopwithlove.net 

მუხლი 2- საგანი 

ამ ხელშეკრულების საგანია მყიდველის "www.shopwithlove.net", რომელიც ეკუთვნის გამყიდველს. შემდეგი კვალიფიკაციები და გაყიდვები  მომხმარებელთა No4077 პროდუქციის რეალიზაციასა და მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომლის ფასიც მითითებულია. კანონი დაცვისა და დისტანციური ხელშეკრულებების განხორციელების პრინციპებისა და პროცედურების შესახებ  დებულების დებულებების შესაბამისად, მხარეთა უფლება-მოვალეობები  არის გამოვლენა. 

მუხლი 3 - პროდუქტი, რომელიც ექვემდებარება კონტრაქტს 

პროდუქციის ტიპი და ტიპი, რაოდენობა და გაყიდვის ფასი მითითებულია საიტზე.

მუხლი 4 - ზოგადი დებულებები 

4.1- BUYER, გამყიდველის ვებსაიტზე https://www.shopwithlove.net/  ხელშეკრულებას დაქვემდებარებული პროდუქტის/პროდუქტების ძირითადი მახასიათებლები, გასაყიდი ფასი და გადახდის მეთოდი და მიწოდება  რომ მან წაიკითხა წინასწარი ინფორმაცია შესაბამის ინფორმაციასთან დაკავშირებით და მიიღო საჭირო დასტური ელექტრონულად  აცხადებს, რომ მისცა. 

4.2- ხელშეკრულებას დაქვემდებარებული პროდუქტი, თითოეული პროდუქტი  იმ პირობით, რომ არ აღემატებოდეს კანონიერ 30-დღიან ვადას. მყიდველის საცხოვრებელი ადგილის მანძილის მიხედვით, წინასწარი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე  იგი მიეწოდება BUYER-ს ან პირს/ორგანიზაციას მითითებულ ვადაში მითითებულ მისამართზე. 

• 4.3- თუ ხელშეკრულებას დაქვემდებარებული პროდუქტი უნდა მიეწოდოს მყიდველის გარდა სხვა პირს/ორგანიზაციას, გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი, თუ მიწოდების პირი/ორგანიზაცია არ მიიღებს მიწოდებას. 

• 4.4- გამყიდველი პასუხისმგებელია ხელშეკრულებით დაქვემდებარებული პროდუქტის სრულყოფილად მიწოდებაზე, შეკვეთაში მითითებული კვალიფიკაციების დაცვით, საგარანტიო დოკუმენტებითა და მომხმარებლის სახელმძღვანელოებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

• 4.5- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროდუქტის მიწოდებისთვის, ამ ხელშეკრულების ხელმოწერილი ასლი უნდა გადაეცეს გამყიდველს და ფასი გადაიხადოს მყიდველის მიერ სასურველი გადახდის მეთოდით. თუ პროდუქტის ფასი რაიმე მიზეზით არ არის გადახდილი ან გაუქმებულია საბანკო ჩანაწერებში, გამყიდველი ითვლება პროდუქტის მიწოდების ვალდებულებისგან გათავისუფლებულად. 

4.6- პროდუქტის მიწოდების შემდეგ, თუ შესაბამისი ბანკი ან ფინანსური ინსტიტუტი არ გადაუხდის პროდუქტის ფასს გამყიდველს არაუფლებამოსილი პირების მიერ მყიდველის საკრედიტო ბარათის უსამართლო ან უკანონო გამოყენების გამო, რაც არ არის განპირობებული მყიდველის მიერ. ბრალია, მყიდველი იმ პირობით, რომ მატერიალური პროდუქტი მიეწოდება მას 

სავალდებულოა მისი დაბრუნება გამყიდველთან 3 დღის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მატერიალური პროდუქციის ტრანსპორტირების ხარჯები ეკუთვნის BUYER-ს. 

4.7- გამყიდველი ფორსმაჟორული ან არასასურველი ამინდის პირობების გამო, რომელიც ხელს უშლის ტრანსპორტირებას, ტრანსპორტირებას  არაჩვეულებრივი გარემოებების გამო, როგორიცაა გათიშვა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი ვადაში  თუ მას არ შეუძლია მიწოდება, იგი ვალდებულია აცნობოს მყიდველს სიტუაციის შესახებ. ამ შემთხვევაში, მყიდველმა უნდა გააუქმოს შეკვეთა და შეცვალოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროდუქტი მსგავსით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ან/და მიწოდების დრო გამორთვის სიტუაციის გაქრობამდე  შეუძლიათ გამოიყენონ გადადების ერთ-ერთი უფლება. თუ BUYER გააუქმებს შეკვეთას  გადახდილი თანხა მას ნაღდი ანგარიშსწორებით და ერთიანად 15 დღის ვადაში გადაუხდის. 

4.8- 18 წლამდე პირები ვერ ყიდულობენ SELLER-დან. 

4.9- გამყიდველი  არ არის პასუხისმგებელი. 

4.10- გამყიდველი, ვებ-გვერდზე გაყიდული ყველა პროდუქტის შინაარსი, ფარგლები და  უფლება აქვს შეცვალოს და გააუქმოს მისი ფუნქციები. 

4.11- შეკვეთის განხორციელების შემთხვევაში, მყიდველი შეასრულებს ამ ხელშეკრულების ყველა პირობას  ითვლება, რომ მან მიიღო იგი. 

მუხლი 5 - გაყვანის უფლება 

BUYER პასუხისმგებელია ხელშეკრულების დაქვემდებარებულ პროდუქტ(ებ)ზე ან მის მიერ მითითებულ მისამართზე. ამ ხელშეკრულების მე-6 მუხლით გათვალისწინებული პირისათვის/ორგანიზაციისათვის მიწოდებიდან 7 დღის ვადაში  უფლება აქვს გასცეს განსაზღვრული წესების ფარგლებში. გასვლის უფლების განსახორციელებლად  ამ პერიოდის განმავლობაში გამყიდველის შეტყობინება ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით ან ტელეფონით და  პროდუქტი არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული მე-6 მუხლის დებულებების ფარგლებში. ეს უფლება  გამოყენების შემთხვევაში მესამე მხარეს ან მყიდველს მიწოდებული პროდუქტი დაუბრუნდება გამყიდველს  სავალდებულოა ტვირთის მიტანის აქტის ასლის დაბრუნება, რომელშიც მითითებულია, რომ ის გაგზავნილია და ორიგინალი ინვოისი.  ამ დოკუმენტების მიღების შემდეგ მატერიალურ პროდუქტებზე პროდუქტის ფასი გადაიხდება 15 დღის განმავლობაში. იგი უბრუნდება მყიდველს. გატანის უფლების გამო დაბრუნებული პროდუქტის ტრანსპორტირების ღირებულება ეკისრება მყიდველს. თანხის დაბრუნება არ მოხდება ორიგინალური ინვოისის წარდგენის გარეშე. 

მუხლი 6- კომპეტენტური სასამართლო 

ამ ხელშეკრულების განხორციელებისას მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული  სამომხმარებლო საარბიტრაჟო კომიტეტები და მომხმარებელი გამყიდველის საცხოვრებელ ადგილას ღირებულების ზღვრამდე სასამართლოებს აქვთ იურისდიქცია.

bottom of page